Tel: +420 541 211 427

TCSnet s.r.o.

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

Společnost TCS net s.r.o., sídlo: Pompova 4, Brno 617 00, IČ: 18827594 (dále jen TCS), zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho TCS tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (zákazníci fyzické osoby, vlastní zaměstnanci, zástupci zákazníků, pokud je zákazníkem právnická osoba) TCS poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s TCS, nebo které TCS shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

2. Zdroje osobních údajů

 • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.
 • od právnické osoby v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu nebo
 • ze zákonné povinnosti

 3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)
 • údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • zákonem požadované osobní údaje
 • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

4. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob TCS zpracovává z následujících důvodů:

 • plnění smlouvy (objednávky), kterou klient s TCS uzavřel, především z důvodu poskytování objednaných služeb
 • zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o ochraně utajovaných informací)
 • oprávněný zájem správce (vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv TCS)
 • přímý marketing (zasílání informací o službách TCS) vůči zákazníkům
 • S ohledem na tyto účely TCS zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, objednávky (viz předchozí bod 3. Kategorie osobních údajů). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany TCS.

5. Potřebuje TCS ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?

TCS zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 4. písm. a) až d) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje.

6. Jak dlouho TCS osobní údaje zpracovává? 

Osobní údaje fyzických osob TCS zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy TCS uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok TCS z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.

7. Způsob zpracování osobních údajů

TCS zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.

TCS zpracovává záznamy cookies z internetových stránek pro anonymní měření návštěvnosti.

8. Kategorie příjemců osobních údajů

TCS při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané TCS, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů TCS a nesmí je využít jinak. TCS takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

TCS může mít také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. TCS nepředává osobní údaje mimo území EU.

9. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů 

Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. TCS tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: tcs@tcsnet.cz nebo na adrese sídla, tedy TCS net s.r.o., Pompova 4, Brno 617 00.

Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro TCS identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz – subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
 • právo vznést námitku – námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, TCS v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
 • právo na přenositelnost údajů – pokud TCS subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: uoou.cz
 • právo na omezení zpracování – v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí TCS jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování TCS omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů – toto právo spočívá v povinnosti TCS oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby

Poskytujeme výhody a slevy na Sphere card

Slevu nelze kombinovat s ostatními slevami.

více informací

Jsme partnerem obchodního společenství LYONESS

Slevu nelze kombinovat s ostatními slevami.

více informací

Chcete zdarma testovací sadu Patchsee?

 

více informací
© 2001–2018 TCS net s.r.o.
Vytvořil: J-J